Regulations


POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem strony, sklepu jak również sprzedającym w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego jest MILOV FASHION COMPANY Sp. z o.o. z siedzibą w  przy ulicy Rzeszowskiej 6 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, pod numerem KRS 0000339535. Kapitał zakładowy spółki wynosi 60.000 złotych i został jej nadany numer NIP 9730965677oraz REGON 080413091, określany w dalszej części Regulaminu jako MILOV.

ZAKRES STOSOWANIA REGULAMINU I JEGO ZMIANY

2. Regulamin określa zasady prowadzenia sprzedaży produktów odzieżowych marki MILOV, a w szczególności reguły rejestracji i korzystania z indywidualnego konta Klienta, rezerwowania produktów dostępnych w ofercie sklepu, składania zamówień, a ponadto określa zasady zawierania umów sprzedaży.

3. W kwestiach nie uregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw szczególnych.

4.Aktualna treść Regulaminu jest dostępna dla Klienta w zakładce „Regulamin” widniejącej na stronie internetowej sklepu.

5. Zastrzega się możliwość dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, poprzez publikację na stronie nowej wersji Regulaminu z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Wszelkie zamówienia złożone po wejściu w życie nowego Regulaminu podlegają nowo wprowadzonym regułom, w przypadku zaś gdy zamówienie zostało złożone przed wprowadzeniem zmian, jego realizacja odbędzie się na poprzednio obowiązujących zasadach.

INFORMACJE O PRODUKTACH

6. Produkty odzieżowe oferowane w sklepie są oznaczone, ze wskazaniem nazwy własnej produktu, jego kodu oraz ceny. Informacje te mogą być również uzupełnione o wskazanie materiału z jakiego wykonano produkt, jego szczególnych właściwości, dostępne rozmiary bądź kolorystykę, informację o czasie oczekiwania na produkt bądź stanie magazynowym, jak również wszelkie inne informacje jakie MILOV uzna za stosowne.

7. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów mają charakter wyłącznie przykładowy, zaś ich ewentualne odstępstwo od rzeczywistego wyglądu produktu nie może stanowić podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń. Dostępny asortyment produktów, ich specyfikacja oraz ceny mogą ulegać bieżącym zmianom, w szczególności poszczególne produkty mogą być wprowadzane bądź wycofywane z obrotu oraz obejmowane lub wycofywane z promocji, z zastrzeżeniem, iż zmiany wprowadzone po zawarciu umowy sprzedaży nie mogą dotyczyć Klientów, którzy umowy takie zawarli.

8. Zamieszczone na stronie informacje o produktach nie stanowią oferty w rozumienie przepisu art. 66 i 661 kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego.

WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INFORMACJE O UMOWIE

9. Warunkiem dokonania zakupu jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu, każdorazowo przy transakcji, dokonywana poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu udostępnianym na stronie sklepu.

10. Zawarcie umowy sprzedaży poprzedzone jest złożeniem zamówienia na formularzu dostępnym na stronie. Klient wypełniając formularz obowiązany jest podać informacje polegające na prawdzie, odpowiadające aktualnemu stanowi rzeczy jak również precyzyjne, w zakresie określonym przez treść formularza. W przypadku gdy dane ujawnione w formularzu nie spełniają powyższych wymagań, a w szczególności gdy utrudniają lub uniemożliwiają one realizację zamówienia, nie będzie ono zrealizowane z zastrzeżeniem, iż w razie podania przez Klienta danych kontaktowych może być podjęta próba skontaktowania się z nim celem ustalenia informacji niezbędnych do realizacji zamówienia.

11. Administratorem danych osobowych jest MILOV FASHION COMPANY Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Rzeszowskiej 6,zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu pod numerem KRS 0000339535. Administrator zobowiązany jest do zapewnienia wszelkich możliwych i prawnie dopuszczalnych środków mających na celu ochronę danych osobowych Klientów przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zobowiązuje się do wykorzystywania danych osobowych Klientów wyłączenie do celów związanych z realizacją zamówienia. Administrator może wykorzystywać zgromadzone dane do celów marketingowych wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody Klienta.

12. Umowy zawierane na skutek akceptacji zamówienia mają charakter umów zawieranych na odległość przy pomocy środków porozumiewania się i mają do nich zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jak również  innych odpowiednich aktów prawnych.

13. MILOV dokonuje utrwalenia, zabezpieczenia i udostępnienia istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość drukując i wysyłając Klientowi wraz z zamówionymi produktami dowód zakupu.

14. Umowa może być zawarta wyłącznie w języku polskim, angielskim i niemieckim.

15. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie przyjęcia oferty Klienta, w sposób opisany w pkt 24 niniejszego Regulaminu.

16. Stronami zawieranej umowy są Klient oraz MILOV FASHION COMPANY Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu .

DOKONYWANIE ZAKUPÓW

17. Ceny widniejące na stronie są cenami brutto, zawierają podatek VAT oraz są wyrażone w złotych polskich, dolarach i euro. Do ceny należy doliczyć koszty przesyłki.

18. Dokonując wyboru produktu Klient może wskazać dogodną dla niego formę płatności – przelewem tradycyjnym, przez PayU lub PayPal.

19. Zamówienia przyjmowane są na stronie sklepu, przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. MILOV zastrzega sobie okresowe ograniczenia bądź wyłączenia dostępności strony bądź funkcji składania zamówień, z przyczyn technicznych bądź organizacyjnych.

20. Zamówienie może zostać złożone z konta Klienta jakie uprzednio on zarejestrował w bazie danych sklepu, bądź też bezpośrednio, bez potrzeby dokonywania rejestracji. Zamówienia składane są na formularzu opracowanym przez sklep, zaś ich składanie odbywa się poprzez dodanie danego produktu ze wskazaniem jego ilości oraz ewentualnie rozmiaru, do koszyka z zakupami.

21. Po uzupełnieniu danych niezbędnych do wysyłki produktu Klient może bądź zatwierdzić zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku „Kontynuuj”, bądź też dokonać zmiany tak zamawianych produktów jak i swych danych. Po wciśnięciu przycisku „Kontynuuj” jakakolwiek zmiana treści zamówienie bądź podanych danych nie jest możliwa.

22. Zamówienie złożone w sposób opisany w pkt 21 powyżej stanowi ofertę Klienta złożoną MILOV w zakresie zakupu produktów wyspecyfikowanych w zamówieniu, za cenę w nim wskazaną.

23. Po złożeniu zamówienia zostanie wygenerowany pocztą elektroniczną na adres Klienta komunikat o przyjęciu zamówienia bądź też o jego odrzuceniu. MILOV zastrzega sobie odrzucenie zamówienia bez podania przyczyn.

24. Potwierdzenie zamówienia winno zawierać wyspecyfikowanie produktów objętych zamówieniem, ich cenę, warunki płatności, sposób i adres dostawy oraz przewidywany czas dostarczenia. Przysłanie potwierdzenia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

25. Warunkiem realizacji zamówienia jest zapłata z góry przez Klienta pełnej należności wynikającej z otrzymanego potwierdzenia zamówienia lub za pobraniem, w tym kosztów przesyłki.

26. Produkty objęte zamówieniem wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej do Klienta na adres wskazany w zamówieniu w terminie 5 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty pełnej należności wynikającej z zamówienia. Wraz z wysyłką przesyłki Klient zostanie poinformowany o tym fakcie pocztą elektroniczną.

27. Wysyłka produktów objętych zamówieniem, odbywa się jako przesyłka priorytetowa. Odpowiedzialność za opóźnienia wynikające z nieterminowego doręczania przesyłek ponosi wyłącznie Poczta Polska. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY - ZWROT

28. Klient może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w ciągu 10 dni od daty otrzymania towaru, bez podania przyczyny,  i zwrócić towar niezwłocznie do sklepu. Aby zrealizować uprawnienie do  odstąpienia od umowy sprzedaży, Klient składa oświadczenia poprzez formularz zwrotów o odstąpieniu od zawartej umowy i po jego złożeniu na swój koszt i ryzyko wysyła na adres sklepu produkty, którego umowa dotyczy w stanie nienoszącym śladów użytkowania, wraz z dokumentami potwierdzającymi dochowanie 10-cio dniowego terminu od daty zakupu (paragon lub fakturę) oraz wraz z formularzem zwrotów dostępnym tutaj………………

29. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w pkt 28 powyżej, MILOV zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić środki pieniężne na podany przez Klienta rachunek bankowy, lecz nie później niż w terminie 10 dni.

REKLAMACJE

30. MILOV ponosi względem Klienta będącego konsumentem odpowiedzialność za niezgodność sprzedanych produktów z umową sprzedaży, na zasadach opisanych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. oraz w pozostałych, odrębnych przepisach.

31. W stosunku do Klienta nie będącego konsumentem MILOV ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, na zasadach określonych kodeksem cywilnym.

32. Reklamacje należy składać pisemnie lub pocztą, na adres: Rzeszowska 6, Poznań 60-468. Aby reklamacja była uznana za skuteczną, musi ona zawierać dane Klienta, jego adres do korespondencji, wskazanie wady, datę jej wykrycia, żądany sposób usunięcia wady, dowód zakupu oraz produkt objęty reklamacją. Reklamacja może być złożona na formularzu dostępnym na stronie internetowej sklepu, tutaj……..

33. MILOV rozpatrzy reklamację i poinformuje Klienta o tym fakcie w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, o ile będzie ona spełniać warunki wskazane w pkt 32 powyżej. Jeżeli reklamacja nie będzie kompletna, na przykład nie będzie zawierała dowodu zakupu lub reklamowanego produktu, MILOV wezwie Klienta do uzupełnienia reklamacji, zaś termin 14 dni liczony będzie od dnia uzupełnienia reklamacji.

34. W przypadku uwzględnienia reklamacji MILOV odeśle na swój koszt Klientowi pełnowartościowy produkt (nowy lub naprawiony w sposób zapewniający brak wad), lub też zwróci Klientowi cenę produktu objętego reklamacją.

 


QR code

Recently Viewed

No products